SOFUK

Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji

Projekt Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji, zkráceně “SOFUK” (CZ.1.07/3.2.06/03.0020) je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prioritní osa 3 – Další vzdělávání, číslo oblasti podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání).

Realizace projektu probíhá od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2013.

Nositelem je Okresní hospodářská komora v Chomutově, partnerem Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje. 

 

Registrační číslo:      CZ.1.07/3.2.06/03.0020

Realizace:                    07/2012 – 12/2013

Nositel projektu:         Okresní hospodářská komora v Chomutově

Partner:                        Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

 

Projekt je zaměřen na oblast společenské odpovědnosti firem (CSR) – kontinuální závazek podniků chovat se eticky  a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity  a společnosti jako celku. CSR – Corporate Social Responsibility – je od 2. pol. 20 století široce diskutovaným pojmem a zahrnuje v sobě široké spektrum aktivit osob spojených přímo s firmou, či působící v jejím okolí, jako jsou např. zaměstnanci, majitelé, akcionáři, odběratelé, dodavatelé.

V rámci realizace klíčových aktivit projektu bude vytvořen nový vzdělávací modul s podporou e-learningové aplikace. Modul bude zaměřen jak na propojení teoretické a praktické části CSR, tak zároveň na sociální pilíř CSR, s důrazem na podoblast vyváženosti osobního a pracovního života zaměstnanců (sladění osobního a pracovního života), na podporu jejich dalšího vzdělávání a rozvoje. Cílem je zvýšit spokojenost a loajalitu zaměstnanců, produktivitu práce a tím také konkurenceschopnost firem, jak pro domácí, tak zahraniční trhy.

Zde najdete vyhodnocení testů

Vzdělávací modul CSR – 08_10_2013 – kurz
priloha_1_firmy
priloha_2_stakeholders
priloha_4_tiskova_zprava
vyhodnoceni_zamestnancu

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání ve věku 25 – 64 let (s trvalým pobytem na území ČR). Jedná se zejména o pracovníky vyššího a středního managementu firem v Ústeckém kraji, kteří již v přípravné fázi projektu projevili o uvedenou problematiku zájem a kteří zároveň pociťují potřebu aktivně řešit témata CSR strategií a vzdělávat se v něm, aby dokázali lépe vést své zaměstnance. Do pilotního ověřování výukového modulu bude zapojena jedna skupina zaměstnanců o â 20 účastnících.

 

Přínos pro cílovou skupinu

1. Profesní růst zaměstnanců v oblasti CSR

2. Osvojení si nového způsobu myšlení, vedoucího k udržitelnému jednání v osobním i profesním životě

3. Zvýšení ceny každého jedince a jeho lepší uplatnění na trhu práce

4. Rozvoj kreativity, morálního chování a týmové spolupráce

5. Zamezení migrace obyvatel v regionu Ústeckého kraje v rámci trhu práce

 

Přínos pro zapojené firmy:

1. Zvýšení konkurenceschopnosti, jak na domácím, tak zahraničním trhu

2. Zavedení CSR strategií do politiky firmy

3. Zamezení migrace zaměstnanců z Ústeckého kraje

4. Snížená fluktuace zaměstnaných = snížení nákladů na vzdělávání nových zaměstnanců a další s tím, související investice

 

Klíčové aktivity projektu

01 – Tvorba vzdělávacího modulu

02 – Vznik e-learningové aplikace, včetně simulačního softwaru

03 – Pilotní ověření, didaktická evaluace

04 – Finalizace vzdělávacího modulu a e-learningové aplikace

 

O nás

Okresní hospodářská komora v Chomutově je sdružením podnikatelů, právnických a fyzických osob, přijatých za její členy, zřízená na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Úřad komory zajišťuje konzultace, poradenské služby, informace o přehledu výstav, pomoc při pořádání výstav, odborných seminářů, apod., zprostředkovává kontakty, nabízí možnost spolupráce na projektech, které jsou financovány ČR (výzvy vyhlášené ministerstvy, Ústeckých krajem, atd.) a  Evropskou uníí, jejich koordinaci i realizaci, zajišťuje prezentaci členů na různých veletrzích, výstavách a dalších akcích na území ČR.

www.ohkcv.cz

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje vznikla v dubnu 2001 a sdružuje celkem sedm okresních hospodářských a sociálních rad jednotlivých okresů Ústeckého kraje. V současnosti má cca. 200 členů, jimiž jsou fyzické i právnické osoby, instituce státní nebo veřejné správy i zástupci odborů, proto je HSR-ÚK označována jako krajská tripartita.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje vznikla jako subjekt pro jednání s vládou, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Prioritami rady je zaměstnanost a sociální věci, dopravní infrastruktura, průmysl a podnikání, školství, zdravotnictví, společenská odpovědnost firem a energetika. Při HSR-ÚK je ustanoveno několik odborných komisí a zástupci rady rovněž zasedají v komisích při radě Ústeckého kraje, s Ústeckým krajem je uzavřena smlouva o spolupráci při podpoře priorit obou stran.

www.hsr-uk.cz