Operační program Životní prostředí

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní | 8. 1. - 2. 7. 2018

Odkaz na projekt

  • analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
  • budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány
  • budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
Ochrana a péče o přírodu a krajinu | 1. 11. 2017 - 30. 6. 2018

Odkaz na projekt

Pomůže chovatelům hospodářských zvířat chránit stáda před velkými šelmami, jako jsou vlk, rys a medvěd, a chov drůbeže před jestřáby.

Odpady a materiáloví toky, ekologické zátěže a rizika | do 2. 1. 2019

Odkaz na projekt

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Ochrana a péče o přírodu a krajinu – chráněná území | do 2. 1. 2019

Odkaz na projekt

Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

Energetické úspory | do 31. 10. 2019

Odkaz na projekt

Cílem je větší rozšíření a propagace výstavby v pasivním standardu, a to především v rámci státní správy a veřejné samosprávy. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.

Technická pomoc | do 30. 12. 2023

Odkaz na projekt

  • zajištění řádného a efektivního řízení a administrace