Operační program Životní prostředí

Odpady a materiáloví toky, ekologické zátěže a rizika | do 2. 1. 2019

Odkaz na projekt

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Ochrana a péče o přírodu a krajinu – chráněná území | do 2. 1. 2019

Odkaz na projekt

Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

Energetické úspory | do 31. 10. 2019

Odkaz na projekt

Cílem je větší rozšíření a propagace výstavby v pasivním standardu, a to především v rámci státní správy a veřejné samosprávy. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.

Technická pomoc | do 30. 12. 2023

Odkaz na projekt

  • zajištění řádného a efektivního řízení a administrace