Členství

Jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte na svůj vlastní účet? Hledáte podporu, pomoc, informace? Uvažujte o členství v Hospodářské komoře České republiky, nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů!

 

Přidejte se k nám – Okresní hospodářská komora v Chomutově – patříme k nejaktivnějším v kraji!

SLEVY
Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou.
Příkladem mohou být semináře nebo dotační poradenství. Pro své členy nabízíme i slevy u našich partnerů, např. právní poradenství, zdravotní ochranné pomůcky, atd.

INFORMAČNÍ SERVIS
Pravidelný informační servis – 1x za 14 dní v pátek (informace o dotacích, pozvánky na akce, semináře, nabídka služeb,…)
Mimořádný informační servis – aktuální a neodkladné informace (nařízení Vlády ČR, mimořádná opatření, kompenzace pro podnikatele, pozvánky na blížící se akce,…)

ODBORNOST
Pořádáme školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich zaměstnanců.  Aktuálně realizujeme projekt “Cesta k rozvojizaměřený na vzdělávání zaměstnanců ve firmách  – kurzy jsou zdarma .

KONTAKTY
Udržujeme a rozvíjíme spolupráci se zahraničními partnery (zejména z německé strany), organizujeme setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy.
Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní společenské i obchodní kontakty. Mnoha členským firmám jsme dopomohli k uzavření spolupráce s německou firmou.

JEDNOTA
K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.

ETIKA
Při podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky.
Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání.

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ZÁKONŮ
Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky?
Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I Vy se jako člen komory můžete do tohoto procesu aktivně zapojit.

PRESTIŽ
Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.

TOP NETWORKING
Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci.

 

Pouze 4 jednoduché kroky:

 

 1. Stáhněte Přihláška člena
 2. Vyplňte
 3. Podepište
 4. Odešlete

Odešlete na adresu: Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov
nebo odešlete nascanovaný dokument e-mailem: asistent@ohkcv.cz

Budete seznámeni s obdržením Vaší přihlášky a následně schvalováni.

Poté obdržíte dopis s vyrozuměním.

 

V případě zájmu si můžete domluvit osobní schůzku.

Staňte se našimi členy!

Členem Okresní hospodářské komory v Chomutově (dále jen OHK CV) se může stát každý zájemce o členství.

 

 

Jaké kroky musíte podniknout, abyste se mohli stát naším členem?
Základní podmínky členství: Členem hospodářské komory se v souladu se zákonem č. 301/1992 Sb. a statutem krajské komory může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící Živnostenský list.
Zájemce o členství vyplní přihlášku, kterou získá na úřadě OHK CV nebo na webových stránkách www.ohcv.cz. Vyplněnou přihlášku odevzdá s kopií Živnostenského listu (resp. Výpisem z Obchodního rejstříku) na úřadě OHK CV.

Mimo těchto povinností je nezbytné pro přijetí za člena uhrazení členských příspěvků, které podle nového příspěvkového řádu OHK CV, platného od 1. 1. 2011, činí ročně:

 • Fyzické osoby (živnostenské oprávnění) 500,- Kč
 • Fyzické osoby zapsané v OR a právnické osoby 5000,- Kč
 • Školská zařízení 2000,- Kč

Členství v komoře je dobrovolné, vzniká dnem projednání a schválení přijaté přihlášky představenstvem OHK CV. Schválením přihlášky se zájemce stává členem OHK CV.
Členství lze zrušit ze strany člena písemným prohlášením nebo rozhodnutím představenstva o vyloučení z členství.

Kromě celé řady výhod plynoucí z členství v komoře máte mimo jiné právo:

 • volit a být volen do orgánů komory
 • využívat služeb poskytovaných komorou
 • obracet se ke smírčím komisím komory

Povinnosti plynoucí z členství

 • dodržovat statut, jednací a volební řád komory,
 • řádně platit stanovené členské příspěvky na základě zaslané faktury do 14 dnů,
 • aktualizovat data