Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Tato služba umožňuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům – výpisům z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS), konkrétně z následujících registrů:

Vydání ověřerného výpisu z:
Obchodního rejstříku
Živnostenského rejstříku
Katastru nemovitostí
Rejstříku trestů
Registr řidičů
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Registru Ministerstva životního prostředí – MA ISOH (správa a kontrola agendy)
Insolvenčního rejstříku
Příjetí podání podle § 72 živnostenského zákona
Jak lze výpis získat?

Stačí navštívit Okresní hospodářskou komoru v Chomutově nebo můžete potřebné podklady zaslat e-mailem na: info@ohkcv.cz, my Vám je připravíme a Vy si je již jen vyzvednete.

K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (vidimace a legalizace)

Vidimace umožňuje vytvářet kopie listin (vidimované listiny), které mají stejnou právní relevanci jako původní předkládané listiny.

Legalizace ověřuje pravost podpisu osoby, u které byla zjištěna totožnost.

V prvním případě nemusí žadatel předkládat vůbec žádné doklady, mimo samotné listiny, kterou chce vidimovat. V druhém případě se musí žadatel na kontaktní místo dostavit vždy osobně a předložit listinu, na které chce ověřit pravost podpisu. Dále se musí prokázat alespoň jedním zákonem předepsaným dokladem totožnosti.

Jak lze výpis získat?

Stačí navštívit Okresní hospodářskou komoru v Chomutově nebo můžete potřebné podklady zaslat e-mailem na: info@ohkcv.cz, my Vám je připravíme a Vy si je již jen vyzvednete.

K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).

Co je to autorizovaná konverze a k čemu slouží

Autorizovanou konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

Jedná se tedy o navazující službu na tzv. datové schránky, které umožňují elektronické zasílání datových zpráv mezi subjekty.
Konvertovat je nutné především ty dokumenty, u kterých musí být dále zachována stejná právní účinnost, jako u původního dokumentu, jehož převedením nový výstup vznikl.

Co služba přináší

Obdrží-li adresát do datové schránky elektronický dokument, který bude chtít dále používat v listinné podobě, nechá si daný dokument převést (autorizovaně – úředně zkonvertovat) do listinné podoby. Autorizovanou konverzi dokumentů provádějí Kontaktní místa veřejné správy – Czech POINT včetně kontaktních míst Hospodářské komory České republiky.
Autorizovaná konverze dokumentů mezi sebou zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou formu dokumentů.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Tato služba nevyžaduje mít s sebou žádné speciální doklady mimo předmětný dokument ke konverzi. Protože se konverze provádí jak z listinné podoby do elektronické a naopak, je nutno na kontaktní místo vzít buď originální listinu, která bude konvertována do podoby elektronické nebo elektronický dokument, podepsaný elektronickým podpisem (úřady jej takto standardně elektronicky podepisují), který bude konvertován do podoby listinné. Elektronický dokument může být dodán na kontaktní místo buď osobně na datovém nosiči, zaslán elektronickou cestou nebo dodán prostřednictvím tzv. úschovny, vzdáleného úložiště dokumentů. V případě, že se rozhodnete dokument zaslat prostřednictvím tzv. úschovny, pak pro jeho vyzvednutí je nutné sdělit pracovníkovi kontaktního místa identifikační kód, který informační systém datových schránek při jeho uložení do úschovny vygeneruje.

Vydání ověřeného výpisu z: 1. strana     další strana
Obchodního rejstříku 90,- 50,-
Živnostenského rejstříku 90,- 50,-
Katastru nemovitostí 90,- 50,-
Rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran) 100,- neúčtuje se
Registru řidičů – výpis bodového hodnocení osoby 60,- 50,-
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 90,- 50,-
Registru MŽP ČR (správa a kontrola agendy) 90,- 50,-
Insolvenčního rejstríku 90,- 50,-
Další služby:
Přijetí podání  podle § 72 živnostenského zákona 50,-
Provedení autorizované konverze dokumentů 30,-
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (za každou započatou stranu) 30,-
Ověřování pravosti podpisu (za každý podpis) 30,-
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky bezplatně