Ústecký kraj

Asistenční vouchery Ústeckého kraj| do 31. 08. 2022

Odkaz na projekt

Cílem programu je prostřednictvím poskytnutí neinvestiční dotace zajistit přípravu a zpracování projektových záměrů tzv. strategické intervence, které budou naplňovat cíle a opatření Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, příp. krajské přílohy k národní RIS3 strategii.

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2020 | od 11. 10. 2019 do 29. 10. 2019

Odkaz na projekt

Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu jsou určeny k podpoře stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje.

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020 | od 18. 10. do 8. 11. 2019

Odkaz na projekt

Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Mohou být podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019-2021.

Dobrá škola – Moderní škola | od 23. 10. 2019 – 1. 11. 2019

Odkaz na projekt

Dotaci lze použít na pořízení vybavení potřebné pro zkvalitnění výuky a vzdělávacích podmínek žáků, kteří se vzdělávají v oboru středního vzdělání, kategorie dosaženého vzdělání M, L/0, skupině oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání), v denní formě vzdělávání.

Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 - 2020 | od 11. 10. 2019 – 25. 10. 2019

Odkaz na projekt

Pro poskytnutí dotace na financování sportů se širokou mládežnickou základnou se program řídí Koncepcí financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020 schválenou usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016.