Ústecký kraj

Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků | do 4. 10. 2019

Odkaz na projekt

Cílem je podpora ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší, během kterých se žáci zúčastní vzdělávacího programu zcela odlišného od běžného školního programu, a který jim umožní získat nové vědomosti, dovednosti, zážitky, upevní osobní vztahy v třídním kolektivu, zlepší vztah k životnímu prostředí a zlepší tělesnou kondici

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 | do 31. 8. 2019

Odkaz na projekt

Poskytnutím podpory podle tohoto Malého programu plní kraj svoji povinnost zajistit dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 95 písm. g) zákona o sociálních službách.

Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2019 | do 2. 8. 2019

Odkaz na projekt

Dotační program reaguje na potřebu podpory infrastruktury zdravotních služeb v souladu se „Strategií podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020“.

Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2019 | do 2. 8. 2019

Odkaz na projekt

Dotační program reaguje na nezbytnost pravidelné modernizace infrastruktury zdravotních služeb s ohledem na definovanou potřebu zlepšení vybavenosti poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji. V případě poskytovatelů s více místy poskytování zdravotních služeb ve formě akutní lůžkové péče je preferováno rozdělení podpory rovnoměrně mezi jednotlivá místa poskytování zdravotních služeb v závislosti na příslušném lůžkovém fondu.