Integrovaný regionální operační program (IROP) (MMR)

Energetické úspory v bytových domech III | 2. 2. - 29. 11. 2019

Odkaz na projekt

  • Zlepšení tepelně – technických vlastností stavebních konstrukcí budovy
  • Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek;
Deinstitucionalizace psychiatrické péče II | do 15. 7. 2020

Odkaz na projekt

Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a na psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí. Podporováno bude rovněž zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány, větrnými smrštěmi, extrémním suchem a únikem nebezpečných látek.

Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Podporována aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání – stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury.

Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

  • podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
Sociální podnikání – integrované projekty CLLD | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Sociální podnikání – integrované projekty IPRÚ | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Transformace ústavních sociálních služeb ve služby, které umožní uživateli setrvání v jeho přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Bude podporováno budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách.

Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Bude podporováno budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách.

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

  • podpora rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání
Kulturní dědictví – Integrované projekty CLLD | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

  • obnova památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souboru památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí
Deinstitucionalizace psychiatrické péče – integrované projekty CLLD | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

  • bude podporováno zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a dále také zařízení a vybavení mobilních komunitních tým
Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Výzva je zaměřená na revitalizaci a zatraktivnění památek, zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek
zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek
k 1. lednu 2014, a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014.

Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů

Odkaz na projekt

Cílem je zajistit prostřednictvím krajů ČR dočasnou finanční podporu obcím, jejichž obecní úřady jsou obecnými stavebními úřady, na zajištění výkonu rozhodnutí, které vydaly stavební úřady ve veřejném zájmu při plnění povinností, které jim ukládá stavební zákon. Jedná se o finanční zajištění neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací a vyklizení stavby v souvislosti s uvedenými pracemi.