Integrovaný regionální operační program (IROP) (MMR)

Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány, větrnými smrštěmi, extrémním suchem a únikem nebezpečných látek.

Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Podporována aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání – stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury.

Sociální podnikání – integrované projekty CLLD | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Bude podporováno budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách.

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

  • podpora rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání
Kulturní dědictví – Integrované projekty CLLD | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

  • obnova památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souboru památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí
Deinstitucionalizace psychiatrické péče – integrované projekty CLLD | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

  • bude podporováno zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a dále také zařízení a vybavení mobilních komunitních tým
Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví | do 31. 10. 2022

Odkaz na projekt

Výzva je zaměřená na revitalizaci a zatraktivnění památek, zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek
zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek
k 1. lednu 2014, a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014.

Sociální podnikaní pro KPSVL |od 21. 08. 2019 do 30. 01. 2020

Odkaz na projekt

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.