Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání LABORA

LABORA – Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání

Projekt, který odstartoval v roce 2017 je realizovaný Okresní hospodářskou komorou v Chomutově (dále jen OHKCV) a lead partnerem na německé straně Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (dále jen WFE) v Annabergu. Cílem projektu je ukázat studentům základních a středních škol formou exkurzí výrobní haly a procesy výroby a seznámit je s akcemi pořádanými jak OHKCV ( Technodays, Výstava vzdělávání,…) tak WFE (Berufe im test,…)

Do projektu jsou zvány všechny firmy z Ústeckého kraje, aby se prezentovaly a zaujaly tak budoucí potencionální zaměstnance. Projekt byl roce úspěšně zahájen a jeho realizace se bude odehrávat v průběhu tří let – do září 2020. Projekt LABORA se chce zasadit hlavně o rozvoj našeho regionu, zvýšení vzdělanostní struktury a zamezení odchodu absolventů středních a vysokých škol za prací do jiných krajů.

V souvislostí s pandemií Covid – 19 byla podána žádost o prodloužení projektu. Projekt byl prodloužen do 30.6.2021.

Další informace o projektu naleznete na webových stránkách  a na Facebooku.

Katalog

Katalog 2

Hospodářská data od IHK Chemnitz

Hospodářská data od WFE Annaberg

Aktuální statistické údaje 09/2020:

Analýza nabídky a poptávky pracovních sil září 2020 KoP Chomutov (002)

Ústecký kraj

Ustecky_mapa

Výkaz o UoZ a VPM září 2020 KoP Chomutov

Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly – listopad 2020:

0. Zaměstnanci v ozbrojených silách                                                           1. Zákonodárci a řídící pracovníci  

2. Specialisté                                                                                                     3. Techničtí a odborní pracovníci

4. Úředníci                                                                                                          5. Pracovníci ve službách a prodeji

6. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství                7. Řemeslníci a opraváři

8. Obsluha strojů a zařízení, montéři                                                             9. Pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci

Výkaz o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech – listopad 2020:

A. Uchazeči                                                                                                         B. Věková struktura

C. Vzdělanostní struktura                                                                                D. Podle hlavní třídy CZ-ISCO

E. Doba evidence uchazečů s nárokem na PvN                                           F. Doba evidence uchazečů s nárokem na PvN

G. Uchazeči v evidenci                                                                                     H. Uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení

CH. Výše měsíčního nároku na PvN                                                              I. Požadavek na vzdělání

J. Informace a komunikace                                                                            K. Rozdělní podle CZ-NACE