VYSOKÉ CENY ENERGIÍ – VLÁDNÍ POMOC

23. 09. 2022

Vládní pomoc podnikatelům s vysokými cenami energií dostává konkrétní obrysy. I když se některé parametry vládou schválených opatření budou teprve objasňovat, je již nyní zřejmé, že je konečně připravena významnější pomoc s dnešní energetikou krizí.

Praktické odkazy

Úsporný tarif a kalkulačka úspor energiezamene.cz
Seznam středisek EKIS a webová poradna mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
Manuál MPO k energetickým úsporám ZDE

 

POMOC PRO DOMÁCNOSTI A MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY PŘIPOJENÉ NA HLADINĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Nejprve k opatření pro domácnosti – bude zastropována cena elektřiny pro 100% spotřeby domácností na úrovni 5 Kč za kWh bez DPH. Spolu s DPH, s poplatky za distribuci a podle jednotlivých tarifů se bude konečná cena pohybovat mezi 7,- až 9,50 Kč za kWh. Platnost tohoto opatření je od 1. 1. 2023, nicméně již před koncem letošního roku budou mít dodavatelé povinnost upravit zálohy.

plynu je cena zastropována na hodnotě 2,50 Kč/kWh bez DPH, přičemž pro plyn platí i ostatní skutečnosti, které uvádíme výše u elektřiny.

Pro podnikatele, připojené na nízkém napětí platí stejné zastropování ceny, tedy 5,-, resp. 7,- až 9,50 Kč za kWh, za stejných dalších podmínek, s jednou významnou výjimkou. Zastropování bude možné pouze do výše 80 % maximální roční spotřeby příslušného podniku v posledních 5 letech. V pondělním rozhodnutí vlády se o této omezující podmínce nehovořilo, ve středečním rozhodnutí však vláda musela respektovat rozhodnutí Evropské komise, které bylo zveřejněno v úterý. Komisní rozhodnutí odráží tlak na obecné úspory ve spotřebě elektrické energie.

Podnikatelé, kteří mají uzavřenou smlouvu na nákup elektřiny v příštím roce za ceny vyšší než je zastropování, budou platit pouze zastropovaný limit. Podnikatelům, kteří nemají zatím uzavřenou žádnou smlouvu, bude DPI (dodavatel poslední instance) povinen nabídnout smlouvu na odběr opět za zastropovanou cenu.

Zastropování cen elektřiny se týká všech subjektů připojených na hladinu nízkého napětí, u plynu zákazníků s ročním odběrem do 630 MWh (výjimkou budou teplárny využívající plyn pro výrobu tepla, jichž se bude strop rovněž týkat, aby vysokou cenu energetického vstupu nemusely přenášet do ceny vyrobeného tepla).

Možnost zastropování je obsahem novely energetického zákona, která v nejbližších dnech projde urychleným legislativním procesem. Konkrétní stropy pak budou uvedeny v navazujícím  nařízení vlády.

POMOC PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY PŘIPOJENÉ NA HLADINĚ VYSOKÉHO A VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ

Vláda dále rozhodla (rovněž na základě rozhodnutí Evropské komise), že bude uzákoněna možnost zastropování cen elektrické energie pro malé a střední podniky (SME), připojené na hladinu vysokého či velmi vysokého napětí. V souladu s pravidly OECD jsou SME definovány jako podniky s méně než 250 zaměstnanci a s ročním obratem méně než 50 mil. Euro. Přesná výše zastropování nebyla dosud oznámena, podle našich informací by se však částka v prováděcím nařízení vlády neměla příliš lišit od stropu 5 Kč/kWh bez DPH a dalších poplatků tak, jak to bude u maloodběru. I v tomto případě to bude omezeno na 80 % nejvyšší roční spotřeby za uplynulých 5 let.

Hospodářská komora spolu s partnery v těchto hodinách zahajuje jednání o vytvoření právního rámce, který by vládě umožnil zastropování cen elektřiny a plynu též pro tzv. velkoodběratele. Tato pomoc je vázaná na schválení návrhu evropského nařízení o krizových opatřeních pro snížení vysokých cen energií, o kterém by se mělo jednat na dalším jednání Energetické rady EU dne 30. září, když později všechna opatření musí být notifikována Evropskou komisí i pro rok 2023. Budeme vás samozřejmě o dalším vývoji okamžitě informovat.

DOTAČNÍ PROGRAM NA ZVÝŠENÉ NÁKLADY NA ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINU

Vláda rovněž schválila dotační program na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen. Tento dotační program vychází z dočasného krizového rámce Evropské komise, po čemž jsme již několik měsíců volali, a vláda tedy konečně dala na doporučení Hospodářské komory. V tomto smyslu doplňuji, že Dočasný krizový rámec je platný zatím do konce roku 2022. Proto nepolevujeme v tlaku na vládu, aby byl dočasný krizový rámec upraven, dopracován a schválen v rámci českého předsednictví také pro rok 2023 a Česká republika ho tak mohla využít i roce následujícím. Bude to však opět rozhodnutí Evropské komise.

Dotační program s alokací pro letošní rok až 30 miliard korun má pomoci podnikům s vyšším odběrem ze sektoru zemědělství, lesnictví, rybářství, těžby a dobývání a zpracovatelského průmyslu, a to od 1. listopadu. O pomoc budou firmy moci žádat podle toho, zda jde o energeticky náročné podniky, u nichž náklady na energie přesáhnou 3 procenta hodnoty vlastní produkce. Podle tohoto klíče pak bude činit nárok ve výši 200 milionů korun pro podniky energeticky náročné, a až 45 milionů korun pro ostatní.

Žadatelé z energeticky náročných odvětví budou muset doložit, že jsou v provozní ztrátě, přičemž alespoň polovinu této ztráty způsobí náklady na energie. Tyto podniky pak budou mít nárok na podporu ve výši 50 procent způsobilých nákladů. U některých druhů energeticky náročných odvětví bude možné, aby podpora dosáhla až 70 procent způsobilých nákladů. Firmy z ostatních odvětví budou moci čerpat 30 procent způsobilých nákladů bez ohledu na hospodářské výsledky. Možnost efektivně čerpat dotaci se ale bude obecně týkat podniků jen v případě, že jejich náklady na energie vzrostou alespoň dvojnásobněSrovnávat se bude období od 1. února do 31. prosince tohoto roku s průměrnými náklady na energie v minulém roce.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje výzvu, která bude obsahovat všechny podrobnosti a požadavky na žadatele. Výzva by podle plánu MPO měla být zveřejněna do konce října, žádosti by se měly podávat od 1. listopadu, dotace by tak mohly být vypláceny již na podzim. Chci všechny ubezpečit, že budeme tlačit na co nejrychlejší administrování a vyplácení dotací.

ODPUŠTĚNÍ POPLATKŮ ZA OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Od letošního října až do konce roku 2023 vláda odpustí poplatky za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (tzv. POZE) domácnostem i firmám. Na tuto pomoc bude letos vydáno ze státního rozpočtu 23 miliard korun a v roce 2023 dalších 37 miliard korun. K odpuštění poplatků dojde automaticky, není třeba o ně žádat. Aktuálně POZE činí 495 Kč bez DPH (599 Kč s DPH) za každou spotřebovanou MWh elektřiny.

KOMPENZACE NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ ZA ROK 2021 Z ŘAD PRŮMYSLOVÝCH OHROŽENÝCH ODVĚTVÍ

Kompenzace jsou poskytovány vybraným odvětvím, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny. Letošní celková výše prostředků určených na kompenzace nepřímých nákladů za rok 2021 oprávněným žadatelům nepřesáhne částku 776 mil. Kč. O kompenzaci nepřímých nákladů může požádat pouze fyzická nebo právnická osoba působící v odvětví definovaném v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 565/2020 Sb. a žádosti se podávají prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO, a to nejpozději do 30. září 2022.

DOTACE: NA ENERGETICKÉ ÚSPORY VE FIRMÁCH Z OP TAK 10 MLD. KČ

Z evropských prostředků budou podpořeni podnikatelé v přechodu na energeticky úspornější způsoby výroby, při instalaci obnovitelných zdrojů energie, využívání odpadní energie, zateplení podnikatelských budov či výměně oken. Žadatelem ve výzvě Úspory energie může být malý a střední podnik nebo velký podnik. V oblasti železniční dopravy může být žadatel i subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem anebo státní organizace. Míra podpory podle typu podniku a regionu NUTS se pohybuje od 35 % do 65 %. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. Podpora na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení bude poskytována v režimu de minimis. Maximální výše způsobilých výdajů na organizaci výběrových řízení může činit 80 tis. Kč. Žádosti o podporu lze podávat od 1. 9. 2022. Podrobné parametry výzvy na Úspory energie jsou zde.

Spolu s výzvou Úspory energie byla 15. srpna 2022 vyhlášena výzva Obnovitelné zdroje energie zaměřená na větrné elektrárny. Alokace v této výzvě je 500 mil. Kč. Žadatelem může být malý a střední podnik nebo velký podnik a na projekt může získat dotaci až ve výši 15 mil. EUR. Míra podpory je podle typu podniku a regionu NUTS v intervalu 50 % až 80 %. Jedná se rovněž o průběžnou výzvu, u které bude probíhat příjem žádostí od 8. září 2022 do 1. února 2024. Podrobnosti k výzvě Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny najdete na tomto odkazu.

Za zmínku dále stojí připravovaný program z Národního plánu obnovy s názvem „Nahrazení fosilních paliv a materiálů v průmyslu“. Jeho cílem je v souladu se zásadními strategickými dokumenty Evropské unie (Zelená dohoda pro Evropu) podpořit urychlení přechodu průmyslu v České republice z výrobních technologií a zdrojů energie pro technologické účely využívajících fosilní paliva a materiály na výrobní technologie a zdroje energie využívající elektrickou energii, vodík nebo obnovitelné zdroje, např. biomasu, a suroviny nefosilního původu. Jeho podrobné konkrétní podmínky zatím ovšem nejsou známy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťuje pro širokou veřejnost bezplatné energetické poradenství. Síť energetických poraden EKIS poradí ohledně dotací, úspor energie v domácnostech, firmách i veřejných budovách.

O CO USILUJE HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

Další informace zde.