KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ PRO PODNIKATELE

24. 11. 2021

Vláda ČR schválila 4 kompenzační opatření pro podnikatele v souvislosti se vznikem a nadále pokračujícím rozšířením onemocnění COVID -19 a s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, které omezuje v oblasti maloobchodního prodeje a služeb, účinným od 22.11.2021:

Kompenzační bonus – návrh zákona vychází z úpravy známé z jara (zákon č. 95/2021 Sb.). První bonusové období pokrývá závěr letošního roku (22. 11. až 31. 12. 2021) a druhé leden 2022. Pokles tržeb se má testovat mezi průměrem 3 po sobě jdoucích „normálních“ (bez restrikcí) a měsícem s restrikcemi (prosinec 2021 pro první bonusové období, leden 2022 pro druhé bonusové období) měsíců letošního roku období. Vláda bude moci operativně svým nařízením stanovit i další bonusová období v průběhu roku 2022. Zajímavou změnou, kterou opět prosadila HK ČR, je snížení požadavku na roční obrat malé společnosti s ručením omezeným z jarních 180 tisíc Kč na 120 tisíc Kč, což zohledňuje nestandardní hospodářský vývoj v loňském a letošním roce, který mnoha podnikatelům nepřál. Nicméně kompenzační bonus je upraven zákonem, který bude projednávám sněmovnou i senátem, takže konečné znění může doznat změn oproti vládou navrženým parametrům.

COVID 2021 – o znovu spuštěnou podporu mohou žádat podnikatelé (fyzické i právnické osoby) a příspěvkové organizace. Podpora by měla být poskytovaná za zaměstnance ve výši 300 Kč na den (od 22. ledna zatím do 31. prosince 2021). Podpora má sloužit na pokrytí nákladů na provoz (např. osobní náklady, odpisy, daně, splátky úvěru atd.). Pokles tržeb by se předběžně měl testovat mezi závěrečnými měsíci roku 2021 a stejným obdobím roku 2019 (měly by být možné výjimky obdobně jako na jaře). Tuto podporu lze kombinovat s podporou z programu Antivirus B. Naopak nelze kombinovat s podporou COVID – Nepokryté náklady ani s obnovovaným kompenzačním bonusem. Definitivní detaily programu a způsob podávání žádosti zveřejní MPO ve Výzvě 2 k čerpání programu v nejbližší době na svých stránkách.

COVID – Nepokryté náklady – oprávněným žadatelem této podpory jsou podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kterým v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 poklesl obrat v podnikatelské činnosti alespoň o 30 % (ve srovnání se stejnými předkrizovými měsíci roku 2019, celý mechanismus by měl být obdobný jako na jaře). Dotace by se měla poskytovat ve výši 40 % nepokrytých nákladů (zřejmě se stropem 20 mil. Kč). Nebude umožněn souběh kompenzace z tohoto programu s čerpáním prostředků v programu COVID 2021 ani s obnovovaným kompenzačním bonusem. Pokud využije žadatel i podporu z obnovovaného programu Antivirus B, bude muset v žádosti zohlednit odpovídající část podpory poskytnutou z tohoto programu. Bližší informace v nejbližší době zveřejní MPO ve Výzvě 3 na svých webových stránkách.

Antivirus režim B – definitivní znovuotevření programu se předpokládá na nejbližší schůzi vlády, následně bude zveřejněna detailní informace na webových stránkách MPSV. Mělo by tak být opětovně umožněno, aby zaměstnavatel v případě omezení odbytu či výpadku výrobních vstupů obdržel kompenzaci ve výši 60 % z vyplacených náhrad mzdy včetně pojistných odvodů (s doposud maximální měsíční částkou 29 tisíc Kč na jednoho zaměstnance).

DALŠÍ INFORMACE K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ

Významný dopad na zaměstnavatele má rovněž také Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o pravidelném testování zaměstnanců a OSVČ, které schválila vláda již v pátek 19. listopadu 2021. Z něj zaměstnavatelům vyplývá povinnost nejpozději od 29. listopadu 2021 zajistit pravidelné týdenní testování rychlými antigenními testy. Testování jednou týdně se týká i osob pracujících jako OSVČ. Testování se netýká osob s dokončeným očkováním, s potvrzením o prodělání nemoci, negativním RT-PCR testem mladším 7 dní či rychlým antigenním testem mladším 7 dní, který provedl zdravotnický pracovník. Testovat se nemusí ani zaměstnanci, kteří se během výkonu práce nesetkávají s žádnými dalšími osobami.

Zároveň upozorňuji, že s účinností od dnešního dne došlo k drobnému upřesnění zmíněného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího plošné screeningové testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných na přítomnost onemocnění COVID-19.

o  Po úpravě je stanovena povinnost zaměstnavatele spočívající v zajištění rychlých antigenních testů (RAT) určených pro sebetestování. Tyto testy musí mít k dispozici vždy tak, aby je mohli v souladu s jejich povinností podle mimořádného opatření zaměstnanci postoupit kdykoliv. Zajištění RAT pro sebetestování nebrání zaměstnavateli, který disponuje takovou možností, provádět testování prostřednictvím zdravotnických pracovníků.

o  Dále došlo k úpravě podmínek pro testování zaměstnanců. Pokud bude proveden antigenní test u poskytovatele zdravotních služeb a vyjde pozitivně, je nutné vystavit žádanku na konfirmační PCR test.

Ohledně výše příspěvku nyní probíhají intenzivní jednání mezi zástupci MZ ČR a zdravotními pojišťovnami. Dle zatím dostupných informací se zdá, že by platila shodná pravidla jako v 1. pololetí letošního roku. Z informací získaných od Svazu zdravotních pojišťoven ČR nyní dochází k prověřování možnosti opětovného rychlého oživení webové aplikace na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 a také příprava podkladů pro nutné schválení celého postupu správními orgány zdravotních pojišťoven. V této souvislosti doporučujeme sledovat jak webové stránky příslušných resortů, tak komorový web.