Výzvy - aktualizace každý týden

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
 • Obnovitelné zdroje energie (OZE) - do 15. 7. 2017 - více zde
 • Úspory energie v SZT do 31. 8. 2017 - více zde
 • Vysokorychlostní internet - do 26.9.2017- více zde
 • Inovace – Patent – do 31.12.2017 – více zde
 • Smart grids II. (přenosová síť) – do 2. 1. 2018 – více zde
 • Úspory energie – do 30. 3. 2018 – více zde
 • Poradenství 1 (pro začínající podniky) – více zde(Očekává se)
 • Poradenství 2 – více zde(Očekává se)
 • Progres – více zde(Očekává se)
 • Potenciál – více zde(Očekává se)
 • Aplikace – více zde(Očekává se)
 • Inovace - Inovační projekt - více zde(Očekává se)
 • Proof of Concept - více zde(Očekává se)
 

Integrovaný regionální operační program (IROP) (MMR)

 • Cyklodoprava II –do 7.9.2017 – více zde
 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů II  - do 27.9.2017 – více zde
 • Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center - do 16.11.2017 - více  zde
 • Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI – do 29. 12. 2017 - více zde
 • Udržitelná doprava – Integrované projekty IPRÚ – do 29. 12. 2017 - více zde
 • Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II – do 21. 12. 2018 – více zde
 • Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty IPRÚ – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Sociální podnikání – integrované projekty CLLD – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Sociální podnikání – integrované projekty IPRÚ – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI – do 31. 10. 2022 – více zde 
 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Kulturní dědictví – Integrované projekty CLLD – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Deinstitucionalizace psychiatrické péče – integrované projekty CLLD – do 31.10.2022 – více zde
 • Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – do do 31. 10. 2022 – více zde

 

 Operační program Životní prostředí

 • NOVÉ - Ochrana a péče o přírodu a krajinu - Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území - do 15.9.2017 - více zde
 • NOVÉ - Ochrana a péče o přírodu a krajinu - Posílení biodiverzity - do 15.9.2017 - více zde
 • NOVÉ - Ochrana a péče o přírodu a krajinu - Posílení přirozené funkce krajiny - do 15.9.2017 - více zde
 • NOVÉ -Ochrana a péče o přírodu a krajinu - Zlepšení kvality prostředí v sídlech - do 15.9.2017 - více zde
 • NOVÉ - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní - do 31.8.2017 - více zde
 • NOVÉ - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech - do 31.1.2018 - více zde
 • Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – do 30.06.2017 – více zde
 • Dokončení inventarizace a odstranění staré ekologické zátěže do 30. 6. 2017 – více zde
 • Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – do 31. 7. 2017 více zde
 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu – Posílení přirozené funkce krajiny –  do 31.07.2017 - více zde (50); zde(51)
 • Dokončení inventarizace a odstranění staré ekologické zátěže do 30.8.2017 – více zde
 • Energetické úspory do 29.09.2017 – více zde
 • Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlechdo 20. 12. 2017- více zde
 • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatřenído 5.1.2018 – více zde
 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu – do 3. 4 .2018 – více zde
 • Odpady a materiáloví toky, ekologické zátěže a rizika - do 2.1.2019 - více zde
 • Odpady a materiáloví toky, ekologické zátěže a rizika - do 2.1.2019 - více zde
 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu – Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území do 2. 1. 2019 více zde
 • Energetické úsporydo 31. 10. 2019 – více zde
 • Technická pomoc do 30. 12. 2023 - více zde

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí
 
 • NOVÉ - Podpora sociálního začleňování v Praze - do 30.10.2017 - více zde
 • Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu do 30. 6. 2017– Více zde
 • Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce do 31.7.2017 – více zde
 • Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování - mimo hl. město Prahu zde ; v hl. městě Praze zde- do 29.9.2017
 • Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v hl. m. Praze – do 21.12.2017 – více zde;
 • Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu – do 21.12.2017 více zde  
 • Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva do 29. 6. 2018 – více zde

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Letáky k jednotlivým výzvám  zde

Ministerstvo Životního prostředí

 • Ovzduší – Implementace programů zlepšování kvality ovzduší do 30. 6. 2017 – Více zde
 • Podpora inovativních a demonstračních projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí do 30. 6. 2017 – více zde
 • Životní prostředí ve městech a obcích – Udržitelná městská doprava a mobilita do 27. 9. 2017 . více zde
 • Ovzduší – Emise ze stacionárních zdrojů – do 27. 9. 2017 – více zde
 • Životní prostředí ve městech a obcích do 29. 9. 2017 – více zde
 • Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích do 31. 12. 2017 – více zde
 • Příroda a krajina do 31. 12. 2019 - více zde
 • Odpady, staré zátěže, environmentální rizik do 31. 12. 2020 – více zde
 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – více zde
 • Grafický manuál pro příjemce podpory z NPŽP – více zde

 


KONTAKT:

Tel.: 602 167 353

E-mail:
info@ohkcv.cz
asistent@ohkcv.cz
 
reditel@ohkcv.cz

Adresa:
Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov

________________________________________

Najdete nás také na Facebooku:

Plánované akce a semináře:

Krušnohorský BYZNYS DAY
24. 10. 2017 
Podívejte se na minulý ročník

Výstava Vzdělávání 2018
7. - 8. 11. 2017
Podívejte se na minulý ročník